MT+UT kontroly - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
NDT zkoušky - metody MT+UT
MT: ČSN EN ISO 17638: Nedestruktivní zkoušení svarů - magnetickou metodou práškovou
Magnetická prášková metoda je jednou z velmi rozšířených technik kontroly povrchů různých výrobků z magnetických materiálů.

        

Zkouška magnetická prášková je zaměřena především na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem. Magnetická metoda prášková podobně jako metoda penetrační slouží ke zviditelnění povrchových vad, avšak navíc umožňuje identifikovat necelistvosti nacházející se těsně pod povrchem. Zkoušené materiály musí být v každém případě magnetické - feromagnetické materiály! Naši vyškolení pracovníci se zabývají magnetizací za pomoci ručního elektromagnetu - JHA.
Základní používané normy
* ČSN EN ISO 23278    NDT – Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti
* ČSN EN ISO 9943-1   Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou metodou práškovou - Obecné principy
* ČSN EN ISO 9934-2   Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou - Zkušební prostředky
* ČSN EN ISO 9934-3   Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou - Přístroje


Magnetické zkoušky provádí inspektor MT, kvalifikovaný podle ISO 9712, stupeň 2:
* Magnetické zkoušky provádíme jak ve vlastních prostorech tak i přímo u zákazníků.
* Vyhodnocení magnetické zkoušky dle normy ČSN EN ISO 23278, výsledek je zaznamenán do Protokolu.

UT: ČSN EN ISO 17640: Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem
Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá průchodu ultrazvukového vlnění – materiálem. Základem většiny měření je měření ultrazvukové energie, která projde materiálem či se naopak vrátí po odrazu od nějakého rozhraní zpět.

              

Zkouška ultrazvukem je zaměřena především na zjišťování plošných vad typu trhlin, studených spojů a zdvojenin, zjišťování tloušťky stěn a větších samostatných objemových vad materiálu. Při zkoušení jsou také zjišťovány a hodnoceny vady jak základního materiálu, tak svarových spojů.

ZÁKLADNÍ POUŽÍVANÉ NORMY
ČSN EN ISO 11666    NDT Zkouška ultrazvukem – Stupně přípustnosti
ČSN EN 12223          Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem
ČSN EN ISO 17640    NDT svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem
ČSN EN ISO 11666    NDT svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti
ČSN EN ISO 23279    NDT svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech
ČSN EN 10228-3       Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků

Ultrazvukové zkoušky provádí inspektor UT, kvalifikovaný podle ISO 9712, stupeň 2:
* Vyhodnocení ultrazvukové zkoušky dle druhu zkoušky a výše uvedených norem (např. ISO 11666).
* Ultrazvukové zkoušky provádíme ve vlastních prostorech tak i přímo u zákazníků.
* O provedených kontrolách je vypracován protokol dle kritérií zákazníka.


Návrat na obsah