EN ISO 3834 - VANEK-WELDING

Zkoušky svářečů: ISO 9606  *  NDT: VT-PT-MT-UT  *  Školení kontroly VT  *  WPQR-kvalifikace svařování  * Certifikace podle: EN 1090 a ISO 3834  *  Dozory při svařování  *  Software PATRIOT WP  *  Vedení účetnictví
Poradenství a služby při svařování
+420 732 515 185
Michal Vaněk:
+420 704 143 103
Michaela Vaňková:
Poradenství a služby při svařování
Přejít na obsah
Svařování betonářských ocelí
Podle EN ISO 17660 - 1 a 2
Provádění betonářských ocelových výztuží se řídí národními zákony, výrobkovými normami a navázanými předpisy. U betonových konstrukcí se převážně používá výztuž, která přenáší tahové namáhání. Jakost betonářských ocelí je ovlivněna postupy jejich výroby a specifickým tvarem profilu. Tyče z betonářské oceli se vyrábějí řadou výrobních postupů a obvykle mají žebírkový profil. Pokud vycházíme z této skutečnosti, je zřejmé, že u svářeče a svářečského dozoru se vyžaduje specifická úroveň zručnosti a pracovních znalostí.

Systémové a kvalifikační požadavky  
Systém jakosti:
Výrobní firma musí mít zavedený systém jakosti dle EN ISO 3834–3: Standardní požadavky na jakost při svařování.

Materiály:
Lze použít pouze svařitelnou betonářskou a korozivzdornou ocel podle odpovídajících norem nebo technické specifikace. Pro obnovu a nástavby budov musí být ověřena svařitelnost stávající betonářské oceli. S betonářskou ocelí se smí svařovat i jiné druhy ocelí. Dodací podmínky oceli musí být uvedeny v Inspekčním certifikátu.
U betonářských a konstrukčních ocelí musí být hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV podle výrobkové normy a musí se počítat podle vzorce:


Svářečský personál:
Výrobce svarových spojů z betonářských ocelí musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých a kvalifikovaných technických a výrobních pracovníků dle ČSN EN ISO 17660 - 1 a 2 a to:
* Svářečský dozor dle ISO 14731 s rozšířením pro betonářské oceli.
* Svářeči se zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1, rozšířenou podle TP A 217-Zkoušky svářečů - svařování betonářských ocelí.
* Personál pro kontrolu NDT podle ČSN EN 9712, EN ISO 17637..

Specifikace postupů svařování:
Základním kriteriem pro způsobilost výrobce ke svařování betonářské oceli je splnění následující kvalifikačních podmínek:
* Schválené postupy svařování WPS dle ČSN EN ISO 15609-1,2 a 5.
* Před svařováním ve výrobě, musí být všechny postupy kvalifikovány zkouškou  WPQR pro jednotlivé metody svařování.

Výrobní zkoušky svarů:
Provádí se pro ubezpečení, že v konkrétních podmínkách firmy, u všech svářečů a pro všechny WPQR lze dosáhnout stejné kvality svarového spoje podle kvalifikace postupu svařování.

Výrobní deník:
Každý výrobce musí pořizovat záznamy z dozoru nad výrobou, známé jako výrobní deník, kde jsou uvedeny použité WPQR, výsledky všech výrobních zkoušek a veškeré důležité výrobní údaje. Deník musí být na pracovišti k dispozici.

Další důležité informace:
I.    Četnost a podmínky výrobních zkoušek ( VZ):
* Výrobní zkoušku – provádí všichni svářeči v nejobtížnější poloze.
* Výrobní zkouška – se provádí ve výrobě každé tři měsíce.
* Výrobní zkouška – na montáži: vždy na počátku zakázky a pak každý měsíc.
* Zkušební vzorky musí být svařeny podle odpovídající specifikace postupu svařování WPS a před zkoušením vizuálně zkontrolovány.
* Vzorky musí při vizuální kontrole vyhovět stupni „C“ podle ČSN EN ISO 5817 (pro obloukové metody svařování).

II:   Vyhodnocení zkoušek:
* Mechanické zkoušky se provádí dle ČSN EN ISO 15630-1 a 2.
* Výsledky zkoušek se zaznamenají do „Protokolu o výsledcích“.
* Nevyhoví-li jeden vzorek, musí se svařit další dva. Nevyhoví-li jeden z těchto vzorků, je celá zkouška svařování nevyhovující.
* Pokud je výrobní zkouška svarů nevyhovující, musí být svářeč před opakováním zkoušky doškolen.
* Pouze po úspěšném vykonání výrobních zkoušek svarů, mohou být zahájeny svářečské práce.
* Výrobní zkoušky svarů musí být zaznamenávány do „Výrobního deníku“ a 5 let archivovat.Návrat na obsah